Verslag Algemene Ledenvergadering

WensboomLeusden 23 maart 2023

Wat een prachtige opkomst. Ruim voordat de algemene ledenvergadering van start gaat zit de zaal al vol. Er moeten nog een aantal stoelen bijgezet worden. Ruim 80 leden hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn op donderdagmiddag 23 maart 2023 naar de bibliotheek gekomen. Na het formele deel van de ledenvergadering vertelt Richard Grevink van Academas aan de leden wat je zoal kan doen om gezond ouder te worden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezellige borrel en wat lekkere hapjes.

Voorzitter Bert Groothuizen opent de vergadering en legt de leden eerst de vraag voor of hij al dan niet kan blijven. Hij heeft geen klachten maar draagt voor alle zekerheid een mondkapje vanwege een positieve Covidtest en zal daarom afstand houden. De leden gaan ermee akkoord dat de voorzitter blijft en dus opent Bert de algemene ledenvergadering.

1. Opening en vaststellen agenda

Wat een prachtige opkomst. Mooi om te zien dat de leden van WensboomLeusden de vereniging een warm hart toedragen.

Op de voorgestelde agenda van de ALV hebben de leden geen toevoegingen en die wordt daarmee vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn een tweetal mutaties binnen het bestuur. De secretaris, Astrid van Ekeren, heeft laten weten dat zij vanwege haar werkzaamheden helaas haar functie moet neerleggen. Jan Craenen heeft al enige tijd meegedraaid binnen het bestuur en stelt zich verkiesbaar. ‘WensboomLeusden is een groeiende vereniging. Kent u in uw midden iemand die de rol van secretaris op zich wil nemen, geeft het dan aan ons door. We vergaderen gemiddeld 8 keer per jaar. Daarnaast zijn we vanwege de groei van het aantal klussen die door de vrijwilligers uitgevoerd worden continue op zoek naar nieuwe vrijwilligers zodat we aan de vraag kunnen blijven voldoen. Wilt u ook als vrijwilliger iets voor de vereniging betekenen, geeft dit door aan onze bemiddelaars.

3. Verslag vorige algemene ledenvergadering

Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering is vorig jaar via het WensboomBlad aan alle leden verspreid. Met dank aan onze notulist Astrid van Ekeren. Het verslag staat vanaf die tijd ook op onze website. De leden hebben geen vragen of opmerkingen.

4. Jaarverslag

In het laatste WensboomBlad heeft u kennisgenomen van het verkorte jaarverslag 2022. Het volledige verslag lag in de bibliotheek ter inzage. We kijken terug op een fantastisch jaar. De stijgende lijn heeft zich voortgezet. Het aantal klussen kwam uit op 564, dat zijn er 134 meer dan in 2021. Toen hadden we echter nog te maken met corona.

99% Van alle hulpvragen waren klussen in en om het huis. Begeleiding met vervoer en huishouden wordt heel sporadisch gevraagd maar houden we er wel in. Vanuit de leden wordt aangegeven dat bij vervoer je al snel gezien wordt als de vaste vrijwilliger, dat voelt dan voor de hulpvrager vertrouwd om de vrijwilliger een volgende keer weer te vragen. Deze wordt dan rechtstreeks benaderd. Advies is om de hulpvraag altijd via de bemiddelaar te laten lopen. Het lid moet dan bij een volgende hulpvraag voor vervoer contact opnemen met de bemiddelaar en niet rechtstreeks met de vrijwilliger.

Gelet op alle hulpvragen kunnen we constateren dat we aan een grote behoefte voldoen. De klussen zijn het afgelopen jaar door 50 vrijwilligers verricht. Een prachtige prestatie waar we trots op mogen zijn. We zijn er ook trots op dat onze bemiddelaars dit allemaal regelen. We hebben vorig jaar van een paar bemiddelaars afscheid genomen maar we hebben ook een paar nieuwe bemiddelaars mogen begroeten. Daarnaast heeft Gerda Niessen na de zomer 2022 haar rol als coördinator van de bemiddelaars neergelegd. Tijdens de ledenontmoeting in november 2022 hebben we daar bij stil gestaan.

We zijn er verder in geslaagd om in 2022 intensiever met onze leden te communiceren en contact te onderhouden. We hebben vier WensboomBladen uitgegeven, daar krijgen we hele goede reacties op terug. Het blad wordt door de leden enorm gewaardeerd. Daarnaast hebben we in 2022 twee ledenontmoetingen georganiseerd die druk bezocht werden en tevens een nuttige bijeenkomst voor de vrijwilligers waarin kennis en ervaring werd gedeeld.

5. Financieel verslag

De penningmeester Wil Nuijen geeft een toelichting. We hebben ook financieel gezien een mooi jaar gedraaid. De inkomsten waren hoger dan begroot door de vele donaties van leden. Dit geeft meer ruimte voor extra activiteiten. Naast de donaties konden we vorige jaar ook nog een keer rekenen op financiële ondersteuning van het fonds Samenlevingsinitiatieven van de gemeente Leusden. Deze gelden hebben we gebruikt voor de drukkosten van het WensboomBlad. Zo hebben we meer pagina’s kunnen publiceren van het WensboomBlad. Het kassaldo is in 2022 iets afgenomen door de opzet van de ledenontmoetingen (grotere locatie en catering) maar we hebben nog steeds een comfortabel saldo om de continuïteit van de vereniging aankomende jaren te waarborgen. Per 1 januari van dit jaar is het lidmaatschap verhoogd naar € 10,- waardoor we in 2023 de kosten van het WensboomBlad zelf kunnen dragen. Het volledige financiële jaarverslag lag ter inzage in de bibliotheek. De leden hebben geen vragen over de financiële toelichting.

6. Kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Dik de Boer en Jan Craenen, heeft de boeken intensief gecontroleerd. Zij hebben geconstateerd dat de financiën door Wil Nuijen zeer precies en correct worden bijgehouden. Jan Craenen legt zijn functie als lid van de kascommissie neer.
Koos Egtberts stelt zich beschikbaar. De leden gaan hiermee akkoord. De kascommissie voor de jaarrekening 2023 bestaat daarmee uit Dik de Boer en Koos Egtberts.

7. Vaststellen financiële jaarstukken

Bert Groothuizen vraagt de leden na de toelichting van de kascommissie om het bestuur decharge te verlenen. De leden gaan hiermee akkoord.

8. Wisseling bestuur en benoeming

Zoals al aangegeven legt Astrid haar functie neer als secretaris. Namens het bestuur en leden bedanken we Astrid voor haar inzet, kritische blik en de vele contacten de afgelopen jaren. Wil Nuijen overhandigt namens het bestuur een prachtig boeket bloemen.

Jan Craenen heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Daar zijn we heel blij mee. De leden gaan akkoord met zijn benoeming.

9. Begroting 2023

Wil Nuijen geeft een toelichting op de begroting. Door de verhoging van de contributie verwachten we dit jaar een lager bedrag aan donaties. Het WensboomBlad kunnen we daarmee blijven uitgeven. Daarnaast is er nog een klein bedrag € 400,- toegevoegd aan de reserves op moment dat we een investering moeten doen voor een laptop of telefoon. De leden gaan akkoord met de begroting 2023.

Tenslotte merkt Wil Nuijen nog op dat het betalen van de jaarlijkse contributie nog niet bij alle leden goed verloopt. Zo hebben 185 leden nog niet betaald. Dat heeft de aandacht en moet beter.

10. Doelstellingen 2023

Astrid geeft aan dat de activiteiten van 2022 ook in 2023 worden voortgezet.

Zo wordt het WensboomBlad ook in 2023 vier keer uitgegeven. We zijn heel erg blij dat Peter Barendregt, lid van de vereniging zich bezighoudt met de layout van het blad. Dat ziet er nu erg mooi uit. In het WensboomBlad geven we steeds een terugkoppeling op de activiteiten. We gaan ook dit jaar naast deze ledenontmoeting een ontmoeting met een leuke spreker in het najaar organiseren alsook een bijeenkomst voor de vrijwilligers. Het met elkaar kennis en ervaringen delen wordt als zeer waardevol ervaren.

Daarnaast zullen we ook dit jaar presentaties geven bij diverse vrijwilligersorganisaties en zijn we aanwezig bij diverse netwerkbijeenkomsten van de Huiskamer, wijkverenigingen en andere organisaties. En hebben we 1 keer per jaar een pagina in de Leusder Krant. Het blijkt keer op keer belangrijk te zijn om te vertellen wie we zijn en wat we zoal doen.

11. Rondvraag

Een van de leden geeft aan dat hij zich niet goed durft aan te melden als vrijwilliger aangezien hij voor zichzelf de grens stelt wat hij wel en niet wil doen. Waar ligt de grens bij een vrijwilliger? Aangegeven wordt dat je de grens zelf bepaalt, een en ander kan je afstemmen met de bemiddelaar. Daarnaast komt het ook steeds vaker voren dat vrijwilligers eerst even gaan kijken bij de hulpvrager alvorens zij akkoord geven om de klus te doen. Verder zijn er geen vragen.

12. Sluiting

Bert bedankt alle leden voor hun inbreng en vertrouwen. Na een korte pauze krijgt gastspreker Richard Grevink van Academas het woord. Hij geeft een presentatie over gezond ouder worden. De leden moeten alvorens hij start eerst even in de benen.

Hoe kunnen we vitaler oud worden, oftewel langer jong blijven? Iedereen moet hierover steeds meer zelf de regie nemen. Daarnaast moet iedereen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Zo worden er trainingen gegeven met tips rondom valpreventie. De meeste ongelukken vinden plaats in en om het huis. Vorig jaar zijn de leden van WensboomLeusden hierover geïnformeerd door Rode Kruis.

Eemland. Zij doen een screening in huis om ongelukken te voorkomen. Liggen er losliggende snoeren waarin je blijft hangen, is de woning slecht verlicht of zit bijvoorbeeld de leuning los. Items die met behulp van een klusvrijwilliger van WensboomLeusden te voorkomen zijn. Maar er zijn ook items die niet door klussers op te lossen zijn zoals zolen van schoenen die loszitten of het dragen van slippers waar je uit schiet. Draag in huis sloffen met een ruw profiel, ga niet op sokken lopen. Laat je voeten dan ook 1 keer per jaar controleren door een podoloog. Een goede gezondheid gaat gepaard met goede voeding, vocht en beweging. Drink niet 2 keer per dag 1 liter water maar verdeel dit in kleine porties over de dag. Bewegen is een heel goed medicijn. Loop wanneer mogelijk veel en fiets veel en doe regelmatig buikspieroefeningen. Dat is belangrijk om vitaal te blijven. Er zijn voldoende organisaties die bewegingsoefeningen aanbieden ook voor senioren. Richard Grevink geeft verder nog een aantal tips en uitleg over een paar oefeningen die je gemakkelijk thuis kan doen.

Richard Grevink wordt bedankt voor zijn presentatie.

Tenslotte toasten we onder het genot van een hapje en drankje op ieders welzijn. Er wordt nog gezellig met elkaar nagepraat. We kijken terug op een mooie, gezellige, drukbezochte algemene ledenvergadering


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING EN LEDENONTMOETING WENSBOOMLEUSDEN DONDERDAG 23 MAART 2023

Algemene ledenvergadering en “conditie en valrisico’s”

lees hier het jaarverslag

Graag nodigen wij de leden van WensboomLeusden uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 23 maart 2023. Wij ontmoeten onze leden graag in de Bibliotheek Leusden. Koffie en thee staan voor u klaar. We starten om 15.00 uur en de ledenvergadering duurt tot 17.00 uur.

We starten met het onderdeel “algemene ledenvergadering” waarin het bestuur u informeert over het reilen en zeilen van onze vereniging in het afgelopen jaar en welke ambities het bestuur heeft voor 2023. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen zowel als hulpvrager als hulpbieder en uiteraard naar uw mening. Vervolgens hebben wij Richard Greving van Academas Fysio Training & Health bereid gevonden om een korte presentatie te geven over hoe u in conditie kunt blijven en hoe u valrisico’s kunt vermijden. Belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op het kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en langer zelfstandig kunnen blijven wonen.


Het programma van de algemene ledenvergadering ziet er als volgt uit:

15.00   uur      welkom en algemene ledenvergadering WensboomLeusden

15.45   uur      pauze

16.00   uur      hoe u in conditie kunt blijven en valrisico’s kunt vermijden

16.30   uur      elkaar ontmoeten en napraten met een hapje en drankje;17.00 uur afsluiting.


Agenda algemene ledenvergadering

1. Jaarstukken 2022: Jaarverslag, jaarrekening,

     verslag kascommissie.

2. Begroting 2023

3. Bestuurswisseling

4. Rondvraag

Bijbehorende stukken (jaarverslag, financiële jaarstukken en begroting) zijn in te zien in de Bibliotheek tijdens de zittingsuren van WensboomLeusden, dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 12.00 uur. En op 23 maart tijdens de ledenvergadering.