Praktijkreglement WensboomLeusden (WbL) 

(versie 4)

 

 • WbL is een maatschappelijke vrijwilligersorganisatie, een vereniging waarin we respectvol en open met elkaar omgaan.

  We gaan zorgvuldig om met kennis en informatie, nemen verantwoordelijkheid en zijn bereid daarover verantwoording af te leggen.

  In onze vereniging voelen leden zich op hun gemak en vrijwilligers kunnen zich met voldoening inzetten.

   

  Elke vrijwilliger is op de hoogte van deze gedragscode en onderschrijft die. Waar nodig wordt de code toegelicht door de coördinator of iemand van het bestuur. De gedragscode is te vinden op deze website van WbL: www.wensboomleusden.nl.

   

   

  Gedragscode voor vrijwilligers

   

  • Afspraak is afspraak. Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken. Dat is voor het goed functioneren van WbL van groot belang. Vrijwilligers komen gemaakte afspraken na en laten onmiddellijk aan alle betrokkenen weten wanneer een afspraak onverhoopt niet nagekomen kan worden of gewijzigd wordt.

   

  • Een vrijwilliger die hulp verleent staat nooit onaangekondigd voor de deur. Hij/zij zal altijd vooraf via de telefoon contact opnemen.

   

  • Vrijwilligers staan niet open voor gunsten (zoals geschenken of betalingen) van leden bij wie vrijwilligerswerk wordt gedaan. Wil een lid toch zijn/haar waardering uiten met een gift, dan verwijst de vrijwilliger naar de mogelijkheid om een donatie over te maken op de bankrekening van de Wensboom.

   

  • Vrijwilligers respecteren het privéleven van de ontvangers van hulp en vragen niet méér dan nodig is om effectief hulp te verlenen. Ontvangen ze tóch vertrouwelijke informatie van leden dan gaan ze hier zorgvuldig mee om, overeenkomstig het privacy regelement (zie de website).

   

  • Vrijwilligers gaan zorgvuldig om met verenigingsinformatie. Documenten (zowel op papier als digitaal) die verenigingsinformatie bevatten worden veilig opgeborgen en afgeschermd voor onbevoegden. Uiteraard geldt dit niet voor openbare stukken als het WensboomBlad en brochures.

   

  • Vrijwilligers zijn niet in persoon aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat tijdens de uitvoering van een “klus”, behalve wanneer er sprake blijkt van ernstige nalatigheid of verwijtbaar gedrag.

  In voorkomende gevallen kan eventueel een beroep worden gedaan op een collectieve vrijwilligers WA-verzekering waarop ook WbL een beroep kan doen.

  • Uiteraard

   • wordt de eigenheid van ieder lid (ras, sekse, godsdienst, enz.) gerespecteerd,

   • wordt bijgedragen aan een sfeer waarin een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt,

   • zijn ongewenste seksuele uitingen of handelingen onacceptabel.

   

  • Een vrijwilliger die zich niet overeenkomstig (de geest van) deze gedragscode gedraagt kan het lidmaatschap van de vereniging worden ontzegd.

   

   Aanwijzingen voor hulpvragers

   

  • Een vrijwilliger die hulp verleent staat nooit onaangekondigd voor de deur. Voor een afspraak is altijd eerst via telefooncontact geweest. Staat er toch iemand namens WbL voor de deur zonder afspraak, ga er dan niet op in.

   

  • Een vrijwilliger van WbL die hulp verleent zal u nooit vragen om persoonlijke gegevens. Geef daarom nooit uw bankgegevens, pincodes, bankpas, burgerservicenummer, DigiD of (een kopie van) uw paspoort of rijbewijs af aan een vrijwilliger.

   

  • Zorg zoveel mogelijk voor gepast geld als een vrijwilliger iets voor u gaat kopen, zoals boodschappen of kleine aankopen; geef geen grote geldbedragen mee.

   

  • Vermijd het onnodig of ongewenst aanraken van anderen. Houd u aan de voorgeschreven gedragsregels in speciale situaties, zoals bijvoorbeeld tijdens de corona pandemie.

   

  • Bedenk dat WbL helpers/vrijwilligers u een ‘vriendendienst’ bewijzen en daarom niet in persoon aansprakelijk zijn voor eventuele schade die ontstaat tijdens de uitvoering van een “klus”.

   

  • Wilt u uitdrukking geven van uw waardering voor de hulp die een vrijwilliger bood, weet dan dat WbL-vrijwilligers geen persoonlijke giften aannemen. U kunt wél gebruikmaken van de mogelijkheid om een donatie over te maken op de bankrekening van WbL Dat vergroot de armslag van onze hele vereniging.

   

  • Neem telefonisch contact op met de coördinator van de Bemiddelaars wanneer u de indruk hebt dat een vrijwilliger zich niet houdt aan de gedrags- of privacyregels, of anderszins ongepast gedrag vertoont.

   

  • Een hulpvrager die zich niet overeenkomstig (de geest van) deze gedragscode gedraagt kan het lidmaatschap van de vereniging worden ontzegd.

 

o-o-o-o-o-o-o